Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Vedbo 201910 Västmanland

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Vedbo gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 8,6 2000

Total volym cirka: 2000 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag. Vi beaktar alla slags bud men fastrotnetto önskas

Ett bud kan lämnas på alla områden eller om ni vill dela upp områdena. Kan även lämna bara på en viss del!

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20190930 (Godkänd att börja när som helst)

Avverkningstid nästan året om.(Vägarna sätter gränsen)

Sista datum för slutförande önskas innan nästa växt säsong 2020.(Klar gör när ni räknar med att avverka)

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20191027 och märkt anbud Vedbo 2019

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
All gran avverkas och tall/löv avverkas endast för att komma fram.
Högstubbar tas på torr granar ej friska träd och ställs gärna i grupper
Avläggen är märkta med 1-5 på kartan