Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Sippersta 201811

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Esplunda gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
ÖF se kartan 4,0 300
S1 & S2 se kartan 8,5 1500

Total volym cirka: 1800 m3fub (trädslagsfördelning Tall 60, gran 35% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag och lämnas ett för avd S2 och ett för avd S1 & ÖF

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas men ej i ÖF områdena

Anmälan för slutavverkning är gjord 2018-10-10

Avverkningstid vid bra väderlek ej tjällossning

Sista datum för slutförande är den 2020-06-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2018-11-23 och märkt anbud Sippersta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Spara all ek
Avläggen är märkta med X på kartan

Sweref 6600050,580435