Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Ytterselö-Husby 201902 (Södermanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Husby gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 2,8 ha slutavverkning
1,5 ha fröträd
650

Total volym cirka: 650 m3fub (trädslagsfördelning tall 20% gran 70% & övrigt 10%). Med chans att köpa mer vid rätt bud så totala volymen kan upp gå till ca 1500m3fub!

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara separata priser för gran-,tall- och lövsortiment och det gäller avdelningarna S1 & Öf. Och lämna även separata bud på avd S2 & S3 för det kan komma med vid rätt bud ! (Vi sparar fröträd lika på dom avdelningarna som S1)

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.Men ej Öf området!

Anmälan för slutavverkning är gjord 20171117

Avverkningstid nästan året om.

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Ytterselö-Husby

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns

Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.

En ring = träd sparas

Två ringar= högstubbe

S2 & S3 är ej inbandat och ej ringade träd än. Men vid försäljning så kommer det att göras !

Avläggen är märkta med X på kartan