Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Hörnberga 20190223 (Västmanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Hörnberga gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
Se kartan
(Avd S)
9,0 1800

Total volym cirka: 1800 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för bränsleved och ett för massaved till sågvara.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20171201

Avverkningstid nästan året om.(Ej under värsta tjällosning och regn perioder kan lastbils transporter utföras)

Sista datum för slutförande är den 20200601

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190315 och märkt anbud Hörnberga

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
All gran huggs bort och tall & löv gallras till ett förband på 5-6 m.
Avläggen är märkta med X på kartan