Ta ut GROT eller inte?

Ska du som skogsägare ta ut GROT i ditt bestånd eller inte? Det här är de viktigaste argumenten för och emot.

Fördelar

GROT-uttaget ger en inkomst
Intäkterna varierar dock beroende på beståndets egenskaper, avverkningsmöjligheter och marknad. Ibland ger grotuttaget inget extra netto men det skapar alltid arbetstillfällen för landsbygden.

Enklare och billigare föryngring
Ett risrensat hygge är lättare att markbereda och plantera och föryngringen kan göras så snart som groten är borttransporterat. När riset är borta minskar uppslagen av hallon och andra kvävegynnade växter. Kostnaden för föryngring och skogsvård minskar, och kalmarkstiden kan förkortas. Och när den förkortas så blir det samma omloppstid på skogen även fast man tar ut en del näringsämnen och minneraler.

Bra för klimatet

Nackdelar

Risk för markskador
Terrängkörningen ökar när också grot tas ut. Dessutom tas det ris bort som skyddar marken mot skador. Därför krävs en noggran planering och att skördarna kan se var marken behöver ett ristäcke för att minska körskadorna.

Tillväxtförluster
Med groten tas också näringsämnen ut. Vid slutavverkning är det normalt inget problem, då frigörs ändå mycket näring från marken. Bränsleuttag i röjning och gallring kan dock ge tillväxtförluster som kan behöva kompenseras med askåterföring och gödsling.

Förlust för naturvården
Med ökat uttag minskar också mängden död ved i skogen. Den klena veden i gran- och tallkvistar har dock inte lika högt naturvårdsvärde som den grova veden. För lövved kan även den klena veden vara viktig. Grothögar med löv kan fungera som ”fällor” för insekter som sedan följer med till värmeverken.