Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Magda säteri 201908 (Sörmland)

Härmed utbjudes en sista gallrings post för Magda gårds räkning.(Alt, tät timmerställning)

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
1 7,0 700

Total volym cirka: 700 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag Dagens rådande läge så tar vi emot sortiments priser också m,m

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20190829

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 20210301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190925 och märkt anbud Magda

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
All gran huggs bort och tall och löv ställs isär till ettförband på 5-7m max.
Avläggen är märkta med 2,3 & 4 på kartan

Önskan är att avverkningen sker under vintern 2019-2020.