Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Oskarsberg (Arvidstorp) 201902 (Södermanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Oskarsbergs gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 3,9 800

Total volym cirka: 800 m3fub (trädslagsfördelning tall 10% gran 85% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för bränsleved och ett för massaved & sågvara

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20190210

Avverkningstid vid bra väderlek pga basväg och avlägg på åker.

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Oskarsberg

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Fröträd av tall/löv spars med ett förband om ca 7-10m
I sydöstra hörnet sparas all tall på höjden
Avläggen är märkta med X på kartan