Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Hedlanda 201902 (Södermanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Hedlanda gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 2,9 500

Total volym cirka: 500 m3fub (trädslagsfördelning tall 0% gran 95% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för bränsleved och ett för massaved & sågvara

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20181102

Avverkningstid torrt eller tjälat underlag

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Hedlanda

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Denna avverkning skall all gran huggas och löv/tall endast för att komma fram.
Avläggen är märkta med X på kartan

Pga granbarkborre så vill vi veta när ni kan avverka!