Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Skålby 20190226 (Västmanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Skålby gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
Se kartan
Märkt S1
10,0 2000

Total volym cirka: 2000 m3fub (trädslagsfördelning tall 15% gran 80% & övrigt 5)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för Bränsleved och ett för massaved och sågvara. Och lämna ett pris för avlägg nr 1 och ett pris för avlägg nr 2. Jag vill visa vad en väg kan ge i extra inkomster.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20190212

Avverkningstid vid avlägg nr 2 så är det tjälat och torr sommar men ej vid brandrisk 5 pga stenigt i området. Avälgg nr 1 kan användas nästan året om men je under tjällossning eller regnperioder.Även om det grusas med ca 30cm tjock på ängsvägen och ca 15cm tjock på vägen i skogen.

Sista datum för slutförande är den 20200601

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190315 och märkt anbud Skålby

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns

Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.

Tall och löv sparas med ett förband på ca 10m

Områden med stora stenar som är svårt att köra i sparas all tall och löv.

Avläggen är märkta med X på kartan

Övrig info: Om en väg fixas så kommer det att grusas på befintlig ängsväg och väg i skogen. Beräknar att använda 0-90 på ängsväg och 0-60 på vägen i skogen. Vändplan byggs så det går att vända. Se kartan !