Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Böcklinge 3:3 201902 (Södermanland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Böcklinge 3:3 gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 13,9 2700

Total volym cirka: 2700 m3fub (trädslagsfördelning tall 10% gran 85% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för bränsleved och ett för massaved & sågvara.Om man vill så kan man lämna anbud per avdelning men helst ett på avdelning 2 & 3.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20181102 & 20181203

Avverkningstid nästan året om.

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Böcklinge 3:3

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns

Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.

Avdelning 1,4 & 6 sparas fröträd av tall & löv med ett förband på 7- 10m

Avdelning 2 & 3 sparas all tall & löv. Avverkning av tall & löv får ske för att komma fram.

Avdelning 5 sparas evighets träd av asp och tall

Avläggen är märkta med X på kartan

Pga gqanbarkborre önskar vi få veta när ni tänker avverka.

Länk till karta

https://kartor.eniro.se/m/Pn5mG