Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Esplunda 201908 (Örebro län)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Esplunda gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 8,2 ha 2100

Total volym cirka: 2100 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag. (Tar även andra typer av bud) Ni kan lämna ett bud för avd 1 och ett för avd 2-3 samt ett för avd 4-6.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord under 2019

Avverkningstid olika beroende på avdelning.

Sista datum för slutförande är den 20210301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190920 och märkt anbud Esplunda

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.

SE karta till vänster hur och vad som skall huggas.

Önskan är att avverkningen sker vintern 2019-2020

Länk för att se bättre karta och för flytta sig i kartan .Klicka på länk nedan.

https://kartor.eniro.se/m/Tv9eF