Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Södernäs 201902

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Södernäs gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 9,4
-0,2 för fornborg
1000

Total volym cirka: 1000 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för bränsleved och ett för massaved & sågvara

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20181201

Avverkningstid året om.(Men ej under värsta tjällossningen)

Sista datum för slutförande är den 20200701

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20190301 och märkt anbud Södernäs

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Fornborg finns i södra området och är urbandat med röd/gult.
Denna avverkning skall all gran tas bort och tall/löv huggs för att komma fram.

Övrig info

Vägen skall rustas och vändplan skall göras ner vid gården !