Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Håskesta 201808

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Håskesta gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 9,7 1500

Total volym cirka: 1500 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 93% & övrigt 2%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20180404

Avverkningstid tjälat eller torrt pga basväg över åker.

Sista datum för slutförande är den 20200301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20180921 och märkt anbud Håskesta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
Tall och löv får gallras till ett förband på  max 5-7m
Två ringar= högstubbe
Avläggen är märkta med X på kartan

Avläggs kord, 6604715,573340 (sweref)