Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Leveransrotpost Böcklinge 201808

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Böcklinge gårds räkning.

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
Se kartan 2,5 650

Total volym cirka: 650 m3fub (trädslagsfördelning tall 20%, gran 77% & övrigt 3%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett i m3fub bruttovolym och innefatta alla sortiment/trädslag

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20180608

Avverkningstid Nästa året om ej under tjällossning eller regnperioder.

Sista datum för slutförande är den 20200301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20180905 och märkt anbud Böcklinge

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avlägg se kartan.( märkt med X)

Avläggs kord, 6574260,569530 (Sweref)