Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Alstugan 201908 (Sörmland)

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Alstugans gårds räkning. (Alt hård sista gallring)

AVDELNING HEKTAR VOLYM I M3FUB
se kartan 2,4 380

Total volym cirka: 380 m3fub (trädslagsfördelning tall 5% gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag eller ett netto per sortiment.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 20190514

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 20210301

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 20171130 och märkt anbud Alstugan

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m
Avläggen är efter vägen i östra kanten. Kan gå om vädret tillåter köra över åkern.

All gran huggs bort och tall/löv gallras till ett förband på 5-7 m

Önskan är att avverkningen sker vintern 2019-2020