Köpevillkor

1. Uteblir likvid inom föreskriven tid är säljaren oförhindrad att häva avtalet.Därmed upphör köparens rätt att vidare avverka & bortforsla virke & då inträder rätt för säljaren att genom avyttring av kvarvarande skog & virke skaffa sig täckning för sin fordran.

2. Skogen säljs i befintligt skick utan förbindelse ifråga om kvalitet eller volym.Angiven volym är uppskattad och är ej bindande, för säljaren är endast angivet område bindande.

3. I posten ingår ej de träd som är angivet på trakdirektivet eller i utskicket som fröträd, skärmträd, hänsynsträd eller hänsynsytor, alla träd som ej ingår i detta skall avverkas.

4. Utgår!!

5. Säljarens vägar får avgiftsfritt på egen risk & bedömning nyttjas inom angiven avforlingstid.

6. Om inägomark anvisas som upplagsplats skall virket vara bortforslat därifrån innan 1 april eller annat överenskommet.

7. Effektivt insektsskydd anses föreligga, om virket är befriat från bark på minst halva mantelytan eller nöjaktigt besprutet före 1 april resp inom 14 dagar efter fällning. Efter föreskriven tid ej effektivt insektsskyddat virke får behandlas mot insekter av säljaren på köparens bekostnad.

8. Utgår !!

9. Grenar,ris & bark som faller på vägar & stigar skall omedelbart undanskaffas.På åker & ängar samt i bäckar, sjöar & rågångar skall riset vara borta senast 1 april. Om det ej skett får säljaren utföra detta på köparens bekostnad.

10. Traktorkörning får äga rum på kalhyggen utan återväxt & i övrigt endast på angivna stickvägar & basvägar.

11. Klara stickvägar & basvägar får ej under några omständigheter breddas utan säljarens eller ombudets tillstånd.

12. Körskador får ej före komma på åker,ängar,vägar och stigar. Packnings skador räknas ej som skador!

13. Aktsamhet skall iakttas om kvarvarande skog, plantor, vägar, hägnader, ledningar & inägor. Köparen svarar för alla skador som vållas av att ovanstående ej iakttas.

14. Virke får endast läggas på anvisade platser. Om det krävs avverkning eller annat arbete för att få plats krävs säljarens eller ombudets tillstånd.

15. Överlåtelse av detta kontrakt får ej ske utan säljarens skriftliga medgivande.

16. Avverkning får endast ske under överenskomna förhållande.(Sommar,höst,vinter & vår)

17. Säljaren har rätt att stoppa avverkningen om vädret ej är rätt för årstiden.

18. Avverkning skall ske enligt överenskommet.