Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Tveta 20170117

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Tveta gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub
Avd 1 & 26,01200

Total volym cirka: 1350 m3fub (trädslagsfördelning barr 95% & löv 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag och ange hur mycket mer ni betalar om vägen rustas in till stjärna vid avd 1.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2016-12-28

Avverkningstid Vinter (tjälat) eller torr sommar. Om väg skulle byggas in så kan avverkningen göras även under höst & vår men ej vid tjällossning.

Sista datum för slutförande är den 2018-03-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-06-10 och märkt anbud Tveta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avlägg se kartan. (märkt med X)