Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Segersta 201607

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Segersta gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub Sweref
Se kartan 3,07006576254,564421

Total volym cirka: 700 m3fub (trädslagsfördelning tall 5%, gran 90% & övrigt 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett för bränsleved och ett för massaved-timmer och i m3fub bruttovolym.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2015-02-20

Avverkningstid vinter (tjälat) eller torr sommar

Sista datum för slutförande är den 2018-03-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-08-15 och märkt anbud Segersta

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Blå = basväg (Inga skador på grannmark)
Avlägg se kartan. (märkt med X)
En ring = träd sparas
Två ringar = hög stubbe

Övrig information: Markägarn står för eventuella vägavgifter.