Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Råby 201606

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Råby gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub Sweref
Södra avd.6,510006573930,560570
Norra avd.14,325006576390,559280

Total volym cirka: 1400 m3fub (trädslagsfördelning tall 7%, gran 90% & löv 3 %)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett för alla sortiment i bruttovolym och ett pris för varje avdelning.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2015-04-17 & 2015-06-02

Avverkningstid Norra avdelningen bör kunnas avverkas nästan året om efter vägen är byggd. Norra avdelningen kan avverkas vid bra väder pga ängsmarken.

Sista datum för slutförande är den 2018-03-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-06-10 och märkt anbud Råby

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd med R visar at det finns fornminner eller kulturminne inom 5 m radie
Blå =basväg
Avlägg se kartan.( märkt med X)
Tall & löv gallras till ett förband på 4m och stickvägar skall hålla en bredd på 5 m.

Övrig information: Lantmäteriet har beslutat att väg får byggas på norra avdelningen med en bredd på 5 m över grannens mark. Denna sträcka är ett gammalt servitut. På södra avdelningen byggs ett backstick ut på ängen till krysset på kartan.