Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Hörnberga (Åsby)

Härmed utbjudes en slutavverkningspost för Hörnberga gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub
Se kartan6,81400

Total volym cirka: 1400 m3fub (trädslagsfördelning barr 98% & övrigt 2%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara i m3fub bruttovolym och vara ett för samtliga trädslag.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Minst 20% av beräknad köpeskilling erlägges senast sex månader efter kontraktstecknade och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2016-03-29

Avverkningstid året om.

Sista datum för slutförande är den 2018-03-30

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-06-10 och märkt anbud Hörnberga

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m.
En ring = träd sparas
Två ringar= högstubbe
Avlägg är efter vägen i anslutning til avverkningen
H märkt på träden visar var en hålväg eller stig går.

Övrig information: Elkabel ligger i marken cirka 10 m från markgränsen. Den ligger i basvägen som ligger efter gränsen.