Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Böcklinge slutavverkning/Öf

Härmed utbjudes en slutavverknings post för Böcklinge gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub Sweref
1 se kartan 5,0
(1,0 ha slutavverkning)
6006573118,568506

Total volym cirka: 600 m3fub (trädslagsfördelning tall 70%,gran 10% och 20% löv)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett för barr och för löv i m3fub bruttovolym

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. 30% av beräknad köpeskilling erlägges senast sex månader efter kontraktstecknade och resterande belopp senast 30 dagar efter sista mätdatum.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Avverkningstid vinter eller sommar ej under tjällossning eller regnperioder.

Sista datum för slutförande är den 2017-03-31

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2015-11-06 och märkt anbud Böcklinge

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/Gula = objektsgräns / markgräns
Blå = basväg
Avlägg, se kartan märkt med X
All al sparas i öf området.
I slutavverkningen sparas träden med en ring