Ombud:

Kent Fredrikssons Skogstjänster
Hässle, Munktorp
731 92 Köping

Telefon: 070-32 98 277
Telefax: 0221 405 05

Böcklinge 3:3

Härmed utbjudes en slutavverkningspost för Böckling 3:3 gårds räkning.

AvdelningHektarVolym i m3fub Sweref
1 se kartan 6,710006575156,568274
2 se kartan2,56006575257,567714

Total volym cirka: 1600 m3fub (trädslagsfördelning tall 15%, gran 80% & löv 5%)

Samtliga uppgifter är från gårdens skogsbruksplan och köparen skall själva kontrollera dessa i fält.

Priset skall vara ett för avd 1 och innefatta alla trädslag och ett för avd 2 som skall vara ett för bränsleved och ett för massaved-timmer. Dom skall vara i m3fub bruttovolym.

Betalningsvillkor: Minst 50% av beräknad köpeskilling erlägges vid kontrakt. Minst 20% av beräknad köpeskilling erlägges senast sex månader efter kontraktstecknade och resterande belopp senast 30 dagar efter sista inmätning.

Bankgaranti kan krävas.

Avverkningsrester ingår ej i posten men den skall risanpassas.

Anmälan för slutavverkning är gjord 2016-07-01

Avverkningstid nästan året om på avd 1 och avd 2 ej vid tjällossning eller längre tid med nederbörd. Ingen väg kan belastas med timmerbil vid tjällossning!

Sista datum för slutförande är den 2018-03-01

Mätbesked sändes till ombudet kontinuerligt.

Skördarkvitto sändes till ombudet efter att skördaren är färdig.

Anbudet skall vara ombudet tillhanda senast 2016-08-15 och märkt anbud Böcklinge 3:3

Fri prövningsrätt förbehålles.

Köpvillkor och karta se bifogat.

Avverkningen är färdig planerad enligt följande:
Röd/gula = objekts gräns/markgräns
Träd märkta med R visar att det finns fornminne inom 5m
Avlägg se kartan.( märkt med X)
Avd 1 tas all gran bort samt låggallra tallen/löv till ett förband på 4-5m.
Avd 2 sparas ringade träd.